Pages

Sunday, May 05, 2013

Cuộc thảo luận qua điện thoại về Quyền Con Người giữa Phạm Thanh Nghiên (Hải Phòng) và ông Thiên (Kiên Giang)Cuộc thảo luận qua điện thoại về Quyền Con Người giữa Phạm Thanh Nghiên (Hải Phòng) và ông Thiên (Kiên Giang)

No comments:

Post a Comment